Index có ý nghĩa là “chỉ số”, Nếu sử dụng trong ngành web, nó chỉ trạng thái trang chủ đang được đăng trên cơ sở dữ liệu của Google .

Đánh giá: