SEO thường có 2 đối sách như đối sách bên trong và đối sách bên ngoài. Các đối sách bên trong nhằm để tối ưu hóa các nội dung bên trong của trang web (cấu trúc trang web, nội dung ). 
Trong những năm gần đây, đối sách bên trong trở nên quan trọng và sử dụng nhiều.

Đánh giá: