Nó được gọi là liên kết để gắn liên kết đến một trang web khác. 
Trong trường hợp  URL của trang chủ A được cài đặt trong một số mẫu trên trang chủ B, thì B là “các trang web liên kết” của A.

Cho đến năm 2012, nó được xác định là một trang chủ tốt nếu có trang liên kết càng ngày càng nhiều, và dễ dàng có hiển thị hàng đầu nhưng vì hành động tăng liên kết trái phép diễn ra phổ biến, nên bây giờ việc đánh giá không phải là “số” của liên kế mà tiêu chuẩn đánh giá đã được tập trung vào”chất lượng”.

Đánh giá: