Query có nghĩa là câu hỏi,  truy vấn tìm kiếm, nhằm chỉ đến từ khóa  được nhập khi người dùng tìm kiếm. 
Khi lựa chọn  từ khóa cho đối sách trang chủ thì hãy thử xác nhận rằng tìm kiếm ở bất cứ truy vấn tìm kiếm như thế nào có nhiều, chẳng hạn như các công cụ gợi ý từ khóa .

Đánh giá: