Seo là từ viết tắt của Search Engine Optimization có nghĩa là ” công cụ tìm kiếm  tối ưu hóa”.  Khi thực hiện tìm kiếm bằng Công cụ tìm kiếm  Google , nhằm tăng vị trí hiển thị website trên các công cụ tìm kiếm tự nhiên.

Đánh giá: