SERP là thuật ngữ viết tắt của Search Engine Result Pages dùng để chỉ những trang kết quả được các công cụ  tìm kiếm. Đây là trang web là nơi được hiển thị quảng cáo tìm kiếm, tìm kiếm tự nhiên .Số lượng quảng cáo được đăng trên trang hiển thị kết quả tìm kiếm của Yahoo! và Google thì khác nhau.

Đánh giá: