Là chỉ đến từ khóa có số lượng tìm kiếm thấp. 
Để có nhiều hay ít thay đổi tùy thuộc vào ngành nghề và các thể loại khác nhau, và không thể nói rằng nhất định rằng ◯◯ sau đây là từ khóa nhỏ.

Đánh giá: